ULUSAL YETERLİLİK

Ulusal yeterlilikler, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

 • Yeterliliğin adı ve seviyesi,
 • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,
 • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,
 • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,
 • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
 • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,
 • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.

Onaylanan ulusal yeterlilikler için tıklayınız.

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabildiği, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formal (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği bir sistemdir.

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca MYK’nın gözetim ve denetimi altında yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, günümüzün iş hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir.

Belge Zorunluluğu ve Teşvikler

 • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülmektedir. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 1038 TL idari para cezası verilmektedir. Bu bedel her yıl yeniden değerleme oranınca güncellenmektedir.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2021 tarihine kadar sınav ücreti ile belge masrafının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Teşvikle İlgili Kısıtlar

 • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.

Kişi veya Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu

 • 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formu’nu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.
 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.
 • 11 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

PROJE ORTAKLARIMIZ